02 3121 077
Граѓански дневник

Заокружете:


Дали сте задоволни од комуникацијата со инспекциската служба?

Дали од инспекторатот ги добивте сите неопходни информации во однос на инспекциската постапка и тоа што таа ќе опфати?

Дали инспекторите при вршење на инспекциски надзор го почитуваат „Етичкиот кодекс на инспекторите“?

Дали сте задоволни од начинот на комуникација, професионалноста и однесувањето на инспекторите?

Дали инспекторите кои го спроведоа инспекцискиот надзор имаат способност да гиобразложат заклучоците од инспекцискиот надзор?

Оставете дополнителен коментар(опционално)