02 3121 077
Инспекциски совет

НАДЛЕЖНОСТ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ

РЕЗИМЕ

После децениски обиди за реформирање на инспекцискиот надзор на примена на законите во Република Македонија, Владата на Република Македонија во октомври 2013 година, со измени и дополнувања на Законот за инспекциски надзор воведе системска рамка за формирање на посебен самостоен орган на државната управа - Инспекциски совет, со цел координација на работата и реформите на инспекцискиот надзор во Република Македонија како и системска рамка за обезбедување независност на инспекторатите во управувањето со буџетот, човечките ресурси и другите ресурси за функционирање на инспекторатите.

Кон крајот на јануари 2014 година, со именување на претседател и шест членови на Инспекцискиот совет по области на инспекциски надзор, Владата на Република Македонија го формираше Инспекцискиот совет.

Инспекциски совет е самостоен државен орган со својство на правно лице, се формира заради спроведување на делокругот на надлежности утврдени со овој закон.

Инспекцискиот совет има сопствена буџетска сметка, претставува буџетски корисник од прва линија, самостојно спроведува постапки за вработување согласно со закон и одлучува за правата и обврските од работен однос. Инспекцискиот совет има стручно-административна служба, која ја раководи генерален секретар на начин кој обезбедува законито, стручно, одговорно, навремено и економично работење.

Инспекцискиот совет има печат, лого, веб страница и бесплатен телефонски број на кој се пријавуваат неправилности, недостатоци, ненавремено постапување или корупција во врска со работата на инспекторите и инспекциските служби.

Инспекцискиот совет е составен од претседател и шест члена кои функцијата ја извршуваат професионално.

Претседателот и членовите на Инспекцискиот совет ги избира, по пат на јавен конкурс, и ги разрешува Владата на Република Македонија.

Предметните реформи се насочени кон унапредување на капацитетот на инспекциските служби за заштита на владеењето на правото, заштита на правата на граѓаните,заштита на животот и здравјето на луѓето, заштита на конкурентноста на пазарот и заштита на фикалните интереси на Република Македонија.

Воспоставени се основните претпоставки за спроведување на реформите предвидени со Законот за инспекциски надзор, во смисла на подготвувањето и одобрување на годишните програми за работа на инспекциските служби, планирањето на инспекцискиот надзор и вреднување и оценувањето на извршениот инспекциски надзор, како методи за следење на ефективноста и ефикасноста на инспекцискиот надзор и постоење елементи на дисциплински повреди од страна на инспекторите.

Инспекцискиот совет е надлежен за 28 инспекциски служби (нема надлежност врз инспекциските служби и инспекторите во единиците на локалната самоуправа и градот Скопје, Управа за јавни приходи, Министерство за внатрешни работи), од кои 14 се организирани како инспекторати и 14 како организациони единици во други органи на државната управа.

ФОРМИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ

Именувани функционери по области на Инспекцискиот совет се:

 • Магдалена Филиповска-Грашкоска –  Претседател на Инспекцискиот совет 
 • Јулијана Силјановска - в.д. член на Инспекцискиот совет надлежен од областа на надзор на пазарот, работните односи и безбедност и здравјето при работа
 • Методија Димовски - в.д. член на Инспекцискиот совет надлежен од областа на животна средина и заштита на здравјето на луѓето
 • Ресул Шемо - в.д. член на Инспекциски совет надлежен од областа на градежништво, урбанизам и транспорт
 • Фитим Лога - член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храната
 • Ќерамедин Селими - член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на образование, наука и култура
 • Благоја Гешоски - в.д. член на Инспекцискиот совет надлежен од областа на управа.

Надлежности на Инспекцискиот совет според Законот за инспекциски надзор се:

 1. координирање на работата на инспекциските служби;
 2. формирање и раководење со работни тела;
 3. подготовка и следење на примената на методологии и процедури за работа на инспекциските служби;
 4. разгледување и давање мислење за годишните програми за работа на инспекциските служби;
 5. разгледување на прашања во врска со работењето на инспекциските служби;
 6. следење на реализацијата на годишните програми за работа, извршувањето на буџетите, бројот и квалитетот на извршените надзори од страна на инспекциските служби преку кварталните извештаи за работа кои ги доставуваат инспекциските служби;
 7. континуирано следење на успешноста на инспекторите;
 8. давање на согласност по актите за внатрешна организација и систематизација на инспекциските служби кои не може да бидат донесени без истата;
 9. давање на мислења по закони, подзаконски акти и други прописи од областа на инспекцискиoт надзор;
 10. донесување и спроведување на годишните програми за стручното оспособување и усовршување на инспекторите во соодветните инспекциски служби;
 11. донесување на програма за испит за инспектор и спроведување испит за инспектор;
 12. издавање и одземање на лиценци за инспектори;
 13. водење на дисциплинска постапка против инспекторите;
 14. давање мислења по предлог на буџетите на инспекциските служби;
 15. следење на кадровската и техничката екипираност на инспекциските служби;
 16. набавка и следење на имплементацијата на софтверско решение за инспекциски служби со електронска распределба на надзори по инспектори, внесување на степени на сложеност на надзори, следење на реализација на надзори и генерирање на записници и решенија, следење на успешноста и генерирање на годишни оцени за инспекторите, генерирање на квартални и месечни планови, квартални и годишни извештаи и други типови на извештаи, за секоја инспекциска служба (во натамошниот текст: електронски систем за инспекциски служби);
 17. водење на регистри од интерес на Инспекцискиот совет;
 18. донесување на Етички кодекс на инспекторите и
 19. меѓународна соработка од областа на инспекцискиот надзор