02 3121 077

Контакт информации

е-маил за претставки

zstojanov@mtsp.gov.mk

Други контакти за претставки и предлози

тел: 02/ 3 106 216

Адреса

Ул. “Даме Груев” бр.14