02 3121 077

Контакт информации

е-маил за претставки

contact@uzkn.gov.mk

Други контакти за претставки и предлози

тел: 02 3289 703

Адреса

Ул. “Ѓуро Ѓаковиќ” бр.61