02 3121 077
ОБУКИ ЗА ИНСПЕКТОР
content docs Обуки за инспектор Годишна програма за генерички обуки на инспектори
  • Годишна програма за генерички обуки за инспектори за 2020 година.pdf
  • Годишна програма за Генерички обуки за инспекторите за 2021 година.pdf
  • content docs Обуки за инспектор Програма за интерактивна обука за стекнување со лиценца за инспектор
  • Програма за интерактивна обука за стекнување со лиценца за инспектор.pdf
  • content docs Обуки за инспектор Програма за испит за лиценца за инспектор - Општ дел
  • Програма за испит за лиценца за инспектор - Општ дел.pdf
  • content docs Обуки за инспектор Стратегија за стручно усовршување и обука на инспекторите
  • Акциски план.pdf
  • Бизнис план за воспоставување на одржлива и функционална единица за подршка на обуките.pdf
  • Стратегија за стручно усовршување и обука на инспекторите 2020-2024.pdf