02 3121 077

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам врши инспекциски надзор во областа на урбанистичкото планирање и градењето. Во состав на инспекторатот се формира Одделение за инспекциски надзор од областа на градежнисштвото и урбанизмот е надлежно за вршење инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од законот за просторно и урбанистичко планирање, законот за градење и законот за домување; надлежно е за вршење на непосреден увид во придржувањето кон законите и другите прописи; преземање на управни и други мерки; извршување на управни акти и други рабори согласно законските овластувања.