02 3121 077

ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Одделение за вршење надзор и контрола кај имателите
кеј Димитар Влахов, 19, Скопје,
тел. 02 3 115 783,
факс. 02 3 165 944
e-mail: contact@arhiv.gov.mk

Раководител на Одделение за вршење надзор и контрола кај имателите
Сузана Стамболиска-Мечевска
e-mail: suzana.stamboliska@arhiv.gov.mk

Советник инспектор во Државен архив - централен дел
Светлана Филиповска,
e-mail: svetlana.filipovska@arhiv.gov.mk

Инспектори во подрачни одделенија на Државниот архив:

д-р Ацо Ангеловски, советник инспектор за подрачје на одделение Скопје
ул. Московска бр. 1, тел. 02 3076 461
e-mail: aco.angelovski@arhiv.gov.mk

Марија Кокаловска, советник инспектор за подрачје на одделение Битола
бул. 1 мај бр. 55, Битола 047 241 740
e-mail: marija.kokalovska@arhiv.gov.mk

Славица Крстевска, советник инспектор за подрачје на одделение Куманово
ул. Гоце Делчев бр. 25, 031 420 464
e-mail: slavica.krstevska@arhiv.gov.mk

Пане Петрески, советник инспектор за подрачје на одделение Прилеп
ул. Александар Македонски бр. 134, 048 424 334
e-mail: pane.petreski@arhiv.gov.mk

Леонид Богоев, советник инспектор за подрачје на одделение Струмица
ул. 27 март, бр. 2, 034 322 083
e-mail: leonid.bogoev@arhiv.gov.mk

Наумче Ризовски, советник инспектор за подрачје на одделение Велес
ул. Наум Наумовски бб, 043 234 784
e-mail: naumce.rizovski@arhiv.gov.mk

Васил Басаров, советник инспектор за подрачје на одделение Штип
ул. Соне Георгиев, бр. 35, 032 391 337
e-mail: vasil.basarov@arhiv.gov.mk

Одделение Тетово ул. Цветан Димов, бр. 1, 044 332 209 e-mail: contact@arhiv.gov.mk

Oдделение Охрид
ул. Никола Карев, 046 252 104
e-mail: contact@arhiv.gov.mk