02 3121 077
Отчетност за трошењата на носителите на јавните функции
content docs Информации од јавен карактер1 Отчетност за трошењата на носителите на јавните функции Наративен извештај
  • Извештај за работа на инспекцискиот совет во 2014 година.pdf
  • Извештај за работа на инспекцискиот совет во прв квартал од 2015 година.pdf
  • Наративен извештај 2017-2018.pdf
  • content docs Информации од јавен карактер1 Отчетност за трошењата на носителите на јавните функции Финансиски извештај
  • Финансиски извештај 2014-2015.pdf
  • Финансиски извештај 2017-2018.pdf