02 3121 077
Претставки

Согласно член 16 а став 5 од Законот за инспекциски надзор Делокругот на работа на Инспекцискиот совет се однесува на инспекторатите и инспекциските служби организирани како организациони единици во рамките на другите органи на државната управа. Инспекцискиот совет нема надлежност да постапува по претставки кои се однесуваат на работата на овластените општински инспектори. Истите се во надлежност на локалната самоуправа.

Поднесете онлајн претставка до
Инспекцискиот совет

Ако претставката ја поднесете анонимно Инспекцискиот совет нема да биде во можност да ви прати одговор или од вас да побара додатни информации.

Пополнување на формуларот подолу врши по електронски пат и ќе мора да се пополни со оние податоци што ви е потребно за да се разгледа вашата претставка.

Инспекцискиот совет ви обезбедува доверливост на сите информации и оваа информација ќе биде искористена само за вашиот проблем.

Анонимно

Назив на поднесувачот

Адреса на поднесувачот

Внесете ги податоците за државен инспектор против кого поднесувате претставка