Листи за проверка


Во согласност со член 70, став (2) од Законот за инспекциски надзор, инспекциските служби донесуваат листи за проверка за соодветните области на надлежност, кои се објавуваат на нивните веб страници.

Инспекциските служби своите листи за проверка ги изработуват самостојно, но и со поддршка на Проектот – Поддршка за подобрување на ефикасноста на инспекциските служби.

Врски кон листи за проверка на инспекциските служби:

Државен управен инспекторат

Државен инспекторат за земјоделство

Државен инспекторат за животна средина

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

Министерство за култура – Сектор за управен и инспекциски надзор

Министерство за труд и социјална политика – Сектор за инспекциски надзор над примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата

Државен инспекторат за труд

Државен пазарен инспекторат

Државен инспекторат за техничка инспекција

Државен санитарен и здравствен инспекторат

Државен просветен инспекторат

Министерство за здравство – Сектор за хемикалии

Државен комунален инспекторат

Министерство за транспорт и врски – Капетанија на пристаништа

Агенција за лекови и медицински средства

Дирекција за радијациона сигурност

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 (0)2 3121 077

Електронска адреса: contact@is.gov.mk