Средба меѓу Инспекциски совет и претставници од Дирекцијата за заштита и спасување и Дирекцијата за радијациона сигурност

 

На ден 30.05.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет, в.д. претседателката на Инспекцискиот совет Даниела Рендевска заедно со членот на Инспекциски совет од членот на Инспекциски совет од Областа на животна средина и здравје на луѓето Влатко Серафимов, одржаа работна средба со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Беким Максути и директорот на Дирекцијата за радијациона сигурност Алија Камбероски. На средбата се разговараше за тековните проекти кои се спроведуваат во Инспекцискиот совет, со посебен акцент на проектот Е-инспектор, којшто е финансиран од EBRD.

В.д. претседателката ги информираше присутните за новиот проект финансиран од USAID, кој ќе се спроведува во наредните три месеци, чија главна цел е анализа на спроведувањето на Законот за инспекциски надзор.

На средбата се разменија информации за предизвиците со кои се соочуваат инспекциските служби и се заклучи дека досегашната соработка ќе продолжи и во иднина.

Средба меѓу инспекциски совет и претставници од Државниот инспекторат за транспорт, Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, Државниот комунален инспекторат и Управата за сигурност во железничкиот сообраќај

На ден 26.05.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет, в.д. претседателката на Инспекцискиот совет Даниела Рендевска заедно со членот на Инспекциски совет од Областа на градежништво, урбанизам, комунални работи и транспорт Ресул Шемо, одржаа работна средба со директорот на Државниот инспекторат за транспорт Гајур Рушити, директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам Фатмир Арифи, директорот на Управата за сигурност во железничкиот сообраќај Дејан Богоевски и директорот на Државниот комунален инспекторат Сали Ајдини. На средбата се разговараше за тековните проекти кои се спроведуваат во Инспекцискиот совет, со посебен акцент на проектот Е-инспектор, којшто е финансиран од EBRD.

В.д. претседателката ги информираше присутните за новиот проект финансиран од USAID, кој ќе се спроведува во наредните три месеци, чија главна цел е анализа на спроведувањето на Законот за инспекциски надзор.

На средбата се разменија информации за предизвиците со кои се соочуваат инспекциските служби и се заклучи дека досегашната соработка ќе продолжи и во иднина.

Средба меѓу инспекциски совет и претставници од Државниот просветен инспекторат, Управата за заштита на културното наследство и Министерството за култура

На ден 26.05.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет, в.д. претседателката на Инспекцискиот совет Даниела Рендевска заедно со членот на Инспекциски совет од Областа на образование, наука и култура Ќерамедин Сељими, одржаа работна средба со директорот на Државниот просветен инспекторат Адријан Муслиу, директорот на Управата за заштита на културното наследство Аријан Асланај и раководителот на Секторот за управен и инспекциски надзор во Министерството за култура Сабина Синан. На средбата се разговараше за тековните проекти кои се спроведуваат во Инспекцискиот совет, со посебен акцент на проектот Е-инспектор, којшто е финансиран од EBRD.

В.д. претседателката ги информираше присутните за новиот проект финансиран од USAID, кој ќе се спроведува во наредните три месеци, чија главна цел е анализа на спроведувањето на Законот за инспекциски надзор.

На средбата се разменија информации за предизвиците со кои се соочуваат инспекциските служби и се заклучи дека досегашната соработка ќе продолжи и во иднина.

Средба меѓу инспекциски совет и претставници од Државниот управен испекторат, Државниот инспекторат за локална самоуправа, Агенцијата за млади и спорт, Инспекторатот за употреба на јазиците

На ден 25.05.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет, в.д. претседателката на Инспекцискиот совет Даниела Рендевска заедно со членот на Инспекциски совет од Областа на управата Благоја Гешоски, одржаа работна средба со директорката на Државниот управен испекторат Кети Василеска, директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа Африм Ќоку, директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсоски, директорот на Инспекторатот за употреба на јазиците Фатмир Исени, раководителот на Одделението за инспекциски надзор во Државниот архив на Република Северна Македонија Катерина Васиќ и раководителот на Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита во Министерството за труд и социјална политика Зоран Стојанов. На средбата се разговараше за тековните проекти кои се спроведуваат во Инспекцискиот совет, со посебен акцент на проектот Е-инспектор, којшто е финансиран од EBRD.

В.д. претседателката ги информираше присутните за новиот проект финансиран од USAID, кој ќе се спроведува во наредните три месеци, чија главна цел е анализа на спроведувањето на Законот за инспекциски надзор.

На средбата се разменија информации за предизвиците со кои се соочуваат инспекциските служби и се заклучи дека досегашната соработка ќе продолжи и во иднина.

Средба меѓу инспекциски совет и претставници од Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за техничка инспекција, Државниот девизен инспекторат

На ден 25.05.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет, в.д. претседателката на Инспекцискиот совет Даниела Рендевска заедно со членот на Инспекциски совет од Областа на надзор на пазарот, работни односи и безбедност и здравје при работа Јулијана Силјановска, одржаа работна средба со директорката на Државниот пазарен инспекторат Анета Симеска Димоска, в.д. директорот на Државниот инспекторат за техничка инспекција Блерим Укали и директорот на Државен девизен инспекторат Нурфет Карагоски. На средбата се разговараше за тековните проекти кои се спроведуваат во Инспекцискиот совет, со посебен акцент на проектот Е-инспектор, којшто е финансиран од EBRD.

В.д. претседателката ги информираше присутните за новиот проект финансиран од USAID, кој ќе се спроведува во наредните три месеци, чија главна цел е анализа на спроведувањето на Законот за инспекциски надзор.
На средбата се разменија информации за предизвиците со кои се соочуваат инспекциските служби и се заклучи дека досегашната соработка ќе продолжи и во иднина.

Средба меѓу инспекциски совет и претставници од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина и Агенцијата за лекови и медицински средства

 

На ден 18.05.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет, в.д. претседателката на Инспекцискиот совет Даниела Рендевска заедно со членот на Инспекциски совет од Областа на животна средина и здравје на луѓето Влатко Серафимов одржаа работна средба со в.д. директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Иринка Сотирова Бухова, в.д. директорот на Државниот инспекторат за животна средина Сретен Стојкоски и  и раководителот на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства во Агенцијата за лекови и медицински средства Мирјана Дончева. На средбата се разговараше за тековните проекти кои се спроведуваат во Инспекцискиот совет, со посебен акцент на проектот Е-инспектор, којшто е финансиран од EBRD.

В.д. претседателката ги информираше присутните за новиот проект финансиран од USAID, кој ќе се спроведува во наредните три месеци, чија главна цел е анализа на спроведувањето на Законот за инспекциски надзор. Дополнително, во рамки на проектот ќе биде подготвена Анализа на ризик за точки подлежни на корупција при процесите за работа во инспекциските служби од областа на ДСЗИ и ДИЖС.

На средбата се разменија информации за предизвиците со кои се соочуваат инспекциските служби и се заклучи дека досегашната соработка ќе продолжи и во иднина.

Средба меѓу Инспекцискиот совет и Државниот инспекторат за земјоделство, Агенцијата за храна и ветеринарство и Државниот иснпекторат за шумарство и ловство

На ден 17.05.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет, в.д. претседателката на Инспекцискиот совет Даниела Рендевска заедно со членот на Инспекциски совет од Областа на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храната Меџит Јусуфи одржаа работна средба со директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Зоран Шапуриќ, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Николче Бабовски и в.д. директорот на Државниот иснпекторат за шумарство и ловство Фикри Алити. На средбата се разговараше за тековните проекти кои се спроведуваат во Инспекцискиот совет, со посебен акцент на проектот Е-инспектор, којшто е финансиран од EBRD.

В.д. претседателката ги информираше присутните за новиот проект финансиран од USAID, кој ќе се спроведува во наредните три месеци, чија главна цел е анализа на спроведувањето на Законот за инспекциски надзор.

На средбата се разменија информации за предизвиците со кои се соочуваат инспекциските служби и се заклучи дека досегашната соработка ќе продолжи и во иднина.

Известување за термин за испит за лиценца-општ дел за кандидати за инспектори од интерактивна обука во период март-мај 2022 година

Известување за термин за испит-општ дел март-мај 2022

Средба Грковска-Рендевска

Заменик-претседателката на Владата задолжена за политики за добро владеење Славица Грковска денеска одржа работна средба со в.д. претседателката на Инспекцискиот совет на Македонија, Даниела Рендевска.

На средбата стана збор за зајакнување на капацитетите на Инспекцискиот совет, со цел да се постигне поефективен и поефикасен надзор над работата на инспекциските служби. Унапредувањето на работата на Советот, зајакнување на кадровските капацитети, како и подготовка на дополнителни обуки за интегритет на инспекторите се проектите на кои Инспекцискиот совет, со поддршка на нашите меѓународни партнери, ќе работи во наредниот период. Вицепремиерката Грковска истакна дека зајакнување на интегритетот на инспекторите е многу важен елемент во градењето на одговорни и отчетни институции и носители на функции. Во тој контекст таа посочи дека од преземањето на функцијата има воспоставена тесна соработка со Инспекцискиот совет, особено во делот на креирање на политики за добро владеење. На состанокот беше разговарано и за досегашните активности на Инспекцискиот совет насочени кон подобрување на квалитетот на работата на инспекторите, меѓу кои и Е-инспектор, со што се овозможува елиминирање на човечкиот фактор и субјективниот пристап при инспекциските надзори и контроли, зашто процесот на распределба на надзорите и контролите се прави по електронски пат, се наведува во соопштението на Владата.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk