Потпишан договор меѓу Инспекцискиот Совет и Министерството за информатичко општество и администрација

На 23.06.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет, в.д. претседателката на Инспекцискиот совет, Даниела Рендевска и министерот за информатичко општество и администрација, Admirim Aliti, потпишаа Договор за давање на трајно користење на движна ствар без надомест, врз основа на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Инспекциски совет бр. 41-3864/1 од 03.05.2022 година, донесена од Владата на Република Северна Македонија.
Предмет на овој договор е уредување на правата и обврските за начинот на користење, чување и одржување на софтверската програма за автоматизација на инспекциската постапка и инспекциското работење (Е-инспектор) чија вредност изнесува 7.969.818 денари..

Платфортмата Е- инспектор започна како Пилот проект во кој беа вклучени три инспекторати (Државен пазарен инспекторат, Државен инспекторат за труд и Државен управен инспекторат), во рамки на Проектот за модернизација на инспекциските служби, финансиран од УСАИД, а имплементиран од Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со Инспекцискиот Совет.
Во моментов Е-инспектор се изработува со поддршка на ЕБОР и проектот ќе трае 18 месеци, односно истиот започна во февруари 2022 година и ќе трае се до август 2023 година под капата на Инспекцискиот совет. Во проектот се опфатени 13 инспекциски служби (Државен инспекторат за земјоделство, Државен просветен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен инспекторат за шумарство и ловство, Агенција за храна и ветеринарство, Државен инспекторат за транспорт, Државен инспекторат за животна средина, Државен инспекторат за техничка инспекција, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, Државен комунален инспекторат, Инспекторат за употреба на јазиците, Државен инспекторат за локална самоуправа и Државен девизен инспекторат), за кои треба да се изработат 13 нови модули за вклучување на Е-инспектор.
Идејата на платформата Е-инспектор е поврзување на сите 28 инспекциски служби кои се во надлежност на Инспекцискиот совет, до крајот на 2024 година.

 

СОСТАНОК НА ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ СО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Денеска на 9.6.2022 год., во просториите на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, в. д. директорот, м-р Владимир Кроневски одржа работен состанок со в. д. претседателката на Инспекцискиот совет на Република Северна Македонија, Даниела Рендевска и Оља Петрушевска Томева, проектен координатор на ЕБРД во Инспекциски совет. На средбата се разговараше за можностите за напредување со досегашната соработка, а посебен акцент беше ставен на проектот Е-инспектор, кој е поддржан од ЕБРД, и достапноста на законската регулатива, за инспекциските служби, преку е-базата на прописите на ЈП Службен весник на РСМ.

 

Средба меѓу Инспекцискиот совет со Регулаторната Комисија за Домување и пратеник во Собранието на Република Северна Македонија

На 7.6.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет, в.д. претседателката на Инспекцискиот совет, Даниела Рендевска заедно со членот на Инспекциски совет од Областа на градежништво, урбанизам, комунални работи и транспорт, Ресул Шемо, одржаа работна средба со директорот на Регулаторната Комисија за Домување, Зоран Маџовски и пратеникот од актуелниот состав на Собранието на Република Северна Македонија, Љупчо Балковски.

Средбата беше одржана на барање на директорот на Регулаторната Комисија за Домување и на истата беа разгледани актуаелни прашања и проблематики од доменот на домувањето и материјата регулирана со Законот за домување.

На средбата се разменија информации за предизвиците со кои се соочува Регулаторната Комисија за Домување, кадровската екипираност на Општините со општински инспектори за домување, како и потребата за координирано дејствување на институциите преку развивање на стратегија на натамошно дејствување.

Присутните лица заклучија дека меѓуинституционалната соработка ќе продолжи и во иднина, преку заедничко промовирање на Законот за домување, креирање на нови политики и дефинирање на евентуалните недостатоци во практичната примена на законот и нивно преточување во конкретни предлози за измена и дополна на постоечките законски решенија со кои се регулира  колективното домување.

Одржан форум на Тема: Ризици од корупција и интегритет на инспектори

Во периодот 02-03 јуни во Охрид, во организација на Инспекцискиот совет и Центарот за развојни политики – Идеас Депо, а во рамки на Активноста – Техничка помош за инспекциските реформи,  поддржан од Проектот на УСАИД за Граѓанско учество, се одржа Форум на засегнати страни на тема превенција од корупција во инспекцискиот систем и наставна програма за обука за интегритет на инспекторите. На форумот активно учество земаа Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, претставници од Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење, како и надлежните членови од Инспекцискиот совет.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk