Takimi i punës i zhvilluar në Tiranë – vazhdimi i bashkëpunimit me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

Në datat 9 dhe 10 nëntor 2021, u zhvillua në Tiranë një takim pune ndërmjet përfaqësuesve të Këshillit të Inspektimit dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), zyra në Tiranë.

Qëllimi i këtij takimi ishte zyrtarizimi i aktiviteteve për vazhdimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Inspektimit dhe BERZH-it, në drejtim të dixhitalizimit dhe automatizimit të procedurës së inspektimit dhe funksionimit të shërbimeve të inspektimit.

Bashkëpunim i suksesshëm ndërmjet Këshillit të Inspektimit dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

Bashkëpunimi ndërmjet Këshillit Inspektor dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) filloi në nëntor të vitit 2019 me fillimin e zbatimit të Projektit – Përkrahje për përmirësimin e efektivitetit të inspektimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Qëllimi i fillimit të këtij bashkëpunimi ishte nevoja për të lehtësuar zbatimin e legjislacionit të sapo miratuar (Ligji për Inspektimin dhe aktet nënligjore që dalin prej tij), me qëllim mbështetjen e reformës së sistemit të inspektimit në vend, si dhe përmirësimin e efikasitetit. dhe bashkërendim tek shërbimet inspektuese nën autoritetin e Këshillit të Inspektimit, me qëllimin përfundimtar uljen e barrës dhe kostove për subjektet afariste.
Në kuadër të fazës së parë të Projektit, e cila përfundoi në dhjetor 2020, u zbatuan këto aktivitete:
– Janë përgatitur 90 lista kontrolli – pjesë e procedurës për kryerjen e inspektimeve të rregullta, si dhe 90 lista të tjera të përgatitura nga shërbimet inspektuese por në kuadër të mbështetjes së projektit;
– Janë zhvilluar 15 Metodologji për vlerësimin e rrezikut për 15 inspektoratet – pjesë e procedurës për planifikimin e inspektimit;
– janë përgatitur planprogramet e trajnimit, për trajnimin e kandidatëve për inspektorë dhe zhvillimin profesional të inspektorëve, në përputhje me programet e miratuara nga Këshilli Inspektues dhe të gjitha materialet janë përkthyer në gjuhën shqipe;
– Është krijuar një platformë e-learning LMS për kandidatët për inspektorë dhe inspektorët ekzistues;
– Janë përgatitur tetë trajnime elektronike të cilat janë vendosur në platformë për nevojat e kandidatëve dhe inspektorëve;
– është përgatitur baza e të dhënave me pyetjet e provimit për dhënien e provimit për fitimin e statusit të inspektorit;
– faqja e internetit e Këshillit Inspektues është përmirësuar dhe përmirësuar;
– është kryer trajnimi për trajnerët e tridhjetë inspektorëve që janë pjesë e listës së listës për inspektorët e trajnerëve dhe
– Janë mbajtur një sërë trajnimesh për inspektorët.
Faza e dytë e Projektit, e cila filloi në dhjetor 2020, dhe duhet të përfundojë në dhjetor 2021, është vazhdimësi e proceseve dhe aktiviteteve tashmë të nisura të fazës së parë. Sipas situatës së re me virusin Covid, ku si mundësi është përjashtuar mbajtja e trajnimeve për kandidatët dhe inspektorët në mënyrë klasike në klasë, për çka e vetmja mundësi në periudhën e kaluar ka qenë mbajtja e trajnimeve online përmes sistemin LMS. Rrethanat e reja imponuan nevojën e zhvillimit elektronik të kurrikulave tashmë të përgatitura dhe përshtatjen e tyre për trajnim përmes sistemit LMS.
Kështu, në kuadër të kësaj faze janë realizuar këto aktivitete:
– Përshtati/përditësoi tetë paketat ekzistuese të trajnimit (sipas Programit të Trajnimit Interaktiv për marrjen e licencës së inspektorit);
– zhvilluar në 11 paketa të reja trajnimi në përputhje me Programin e Trajnimit Gjenerik për inspektorët ekzistues (program i avancuar / nivel i avancuar);
– të përkthehen në gjuhën shqipe kurrikulat e përgatitura (8 + 11);
– Janë zhvilluar 13 metodologji për vlerësimin e rrezikut për 13 shërbimet e mbetura të inspektimit;
– Janë zhvilluar 8 (interaktive) + 11 (gjenerike) kurse SCORM për vetë-mësim në gjuhën maqedonase dhe shqipe, të cilat janë vendosur në platformën LMS.
Duke pasur parasysh se BERZH e njohu seriozitetin e vendit tonë dhe të Këshillit të Inspektimit përsa i përket përfshirjes së plotë dhe dëshirës për finalizimin e proceseve reformuese tashmë të nisura për elektrifikimin e plotë të procedurës së inspektimit, negociatat për zgjatjen e Projektit, pra fillimin e Faza e tretë – Zgjerimi i mbështetjes për reformat inspektuese në Republikën e Maqedonisë së Veriut – Zhvillimi i moduleve për e-inspektor për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese për 13 shërbime inspektuese.
Qëllimi i zgjerimit të tretë të bashkëpunimit është në fakt vendosja e një mekanizmi efektiv kontrolli që do të zvogëlojë çdo ndikim subjektiv të inspektorëve në kryerjen e kontrolleve të tyre, pra në kryerjen e inspektimit.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk