Rreth inspektorëve


Të nderuar inspektorë,

Në përputhje me nenin 3, pika 3 të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” Nr. 102/19), “inspektori është një zyrtar me autorizim, përgjegjësi, të drejta dhe detyrime të përcaktuara me ligj, i cili kryen mbikëqyrjen inspektuese “. Në këtë kontekst, ju, inspektorë, keni pavarësi dhe pavarësi në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese dhe në ndërmarrjen e masave të inspektimit të përcaktuara me ligj, natyrisht brenda autorizimeve dhe kompetencave të përcaktuara nga ky ose një ligj tjetër.

Ligji ju kushtoi shumë vëmendje dhe saktësisht dhe në detaje përcaktonte të drejtat tuaja, por edhe detyrimet tuaja. Ato rregullohen në detaje në Kapitujt VI – IX. Ligji i ri bën një reformë të madhe në sistemin e punësimit të inspektorëve dhe në këtë pjesë, ai zbatohet për të gjithë inspektorët e punësuar në autoritetet e inspektimit si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal. Neni 38 i ligjit përcakton qartë që inspektorët janë, mbi të gjitha, zyrtarë administrativë të kategorive B dhe V. Për më tepër, në përputhje me Ligjin për Nëpunësit Administrativë, Neni 39 i Ligjit përshkruan titujt e inspektorëve.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk