Paraqitni  parashtresën online në Këshillin te Inspektimit


Të nderuar përdorues,

Në bazë të nenit 18, paragrafi (1), pika 19 të Ligjit për Mbikëqyrjen Inspektoriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut Nr. 102/2019), Këshilli  Inspektorial: “vepron me parashtresa nga persona fizikë ose juridikë, lidhur me punën e inspektorëve, shërbimet e inspektimit dhe / ose subjektet e mbikëqyrjes në inspektorat”. Në këtë kontekst, si parashtresë konsiderohet çdo propozim ose iniciativë për kryerjen e mbikëqyrjes së inspektimit  .

Dëshirojmë të theksojmë se në përputhje me nenin 2, paragrafi (2) të Ligjit për Mbikëqyrjen Inspektoriale, Këshilli Inspektorial ka kompetencë që ka të bëjë me shërbimet  inspektoriale  të pushtetit qendror, por jo edhe me shërbimet inspektoriale të vetëqeverisjes lokale. Prandaj, nëse parashtresa juaj ka të bëjë me punën e inspektorëve komunal dhe shërbimeve inspektoriale të organizuara brenda njësive të vetëqeverisjes lokale, ju lutemi paraqisni atë në administratën përkatëse komunale.

Përmes këtij shërbimi në internet, ne ju ofrojmë mundësinë për të paraqitur parashtresën tuaj online. Ju lutemi, gjatë dhënies së përgjigjeve në pyetjet e parashtruara, të jepni përgjigje të sakta dhe gjithëpërfshirëse, të cilat do të na mundësojnë të veprojmë në mënyrën më të shpejtë dhe më efikase, sipas parashtresës suaj.

Uebfaqja është ende në ndërtim e sipër dhe në funksionalitet të plotë, ankesat dhe sugjerimet mund të paraqiten direkt në Këshillin e Inspektimit në rr. “Dame Gruev” nr. 3, blloku 2, restoranti 5 në Shkup.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk