Исплата на додатокот на плата заради постоење на висок ризик по животот и здравјето при извршувањето на работите и задачите на кандидат за инспектор


Почитувани,

Во изминатиот период голем број на Барања на мислење, беа адресирани до Инспекцискиот совет, во  однос на исплата на додатокот на плата заради постоење на висок ризик по животот и здравјето при извршувањето на работите и задачите на кандидат за инспектор, додека трае постапката за стекнување со лиценца за инспектор.

Од таа причина Советот, се обрати до Министерство за информатичко општество и администрација, како официјален предлагач на законот, за мислење и насоки во однос на додатокот на плата за инспектор.

Министерството за информатичко општество и администрација  на ден 24.9.2021 година со број 03-615/5 достави одговор во кој неведува дека:

„Овој додаток на плата заради постоење на висок ризик по животот и здравјето при извршувањето на работите и задачите на инспекторот во висина од 30% од износот на основната  плата се однесува на вработените кои се инспектори, а не и на кандидати за инспектор, однодно вработените кои сеуште не се стекнале со лиценца за инспектор, нема да можат д а го остварат правото на овој додаток.“

Во продолжение можете да пристапите до целата содржина на известувањето.

Известување од Министерство за информатичко општество и администрација за додаток на плата

Со почит.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk