Поранешни претседатели и членови


 

Ванчо Каргов, претседател на Инспекциски совет, од 22.01.2014 до 31.07.2015 година.

Влатко Илиевски, претседател на Инспекциски совет, од  18.08.2016 до 11.07.2017 година.

 

Александар Брезовски, член на Инспекциски совет за област пазар, работни односи и безбедност и здравје при работа, од 22.01.2014 до 11.07.2017 година.

Марина Поповска Домазетова, член на Инспекциски совет за област животна средина и заштита на здравјето на луѓето, од 22.01.2014 до 11.07.2017 година.

Иринка Ќосева, член на Инспекциски совет за област градежништво, урбанизам, комунални работи и транспорт, од 23.04.2014 до 11.07.2017 година.

В.Д. претседател на Инспекциски совет од 31.07.2015 до 17.08.2016 година.

Војислав Димитровски, член на Инспекциски совет за област земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна, од 22.01.2014 до 11.07.2017

Владимир Гиноски, член на Инспекциски совет за област земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна, од 03.08.2017 до 06.03.2018 година.

Горан Симоноски, член на Инспекциски совет за област образование, наука и култура, од 03.08.2017 до 17.07.2019 година.

Фитим Лога член на Инспекциски совет за област земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна од 27.01.2014 до 3.10.2021 година.

 

 

 

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 (0)2 3121 077

Електронска адреса: contact@is.gov.mk