Резултати од испит за лиценца за инспектор


Резултати за општ дел од испит


Резултатот, односно бројот на освоени бодови, како и исходот од полагањето на испитот – положен/неположен, е достапен за кандидатот веднаш по завршувањето на полагањето на екранот од компјутерот. Советот најдоцна до 10 дена по завршувањето на испитот, писмено ја известува соодветната инспекциска служба за резултатите и исходот од испитот.

Резултати за практичен дел од испит


Резултатот, односно бројот на освоени бодови, како и исходот од полагањето на испитот – положен/неположен, е достапен за кандидатот најдоцна три дена по завршувањето на испитот. За спроведениот практичен испит, Комисијата составува записник кој ги содржи следните податоци: датум, време и место на одржување на испитот, состав на Комисијата, листа на кандидати за инспектор кои го полагале испитот со освоените бодови и вкупниот исход и печат на инспекциската служба.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk