Прописи


Во овој дел можете да ги прегледате (или преземете) законите и подзаконските акти релевантни за работењето на инспекторите. Прописите се групирани во три категории, кон кои можете да пристапите со избор на едно од подменијата на десната страна:

  • Закон за инспекциски надзор
  • Подзаконски акти од Закон за инспекциски надзор
  • Останати хоризонтални прописи

Во подменијата Закон за инспекциски надзор и Подзаконски акти од ЗИН, можете да ги најдете последните консолидирани верзии (доколку такви се објавени од Службен весник), како и сите евентуални измени и дополнувања, вклучувајќи го основниот текст, подредени хронолошки.

Во подменито Останати хоризонтални прописи, можете да ги прегледате (или преземете) последните консолидирани верзии (доколку такви се објавени од Службен весник), на хоризонталните прописи кои се важни во работењето на инспекторите и инспекциските служби. Меѓу другото, тука се вклучени Законот за општа управна постапка, Законот за прекршоци, Законот за предлози и претставки, Уредбата за канцелариско и архивско работење и други, како и некои од поважните подзаконски акти кои произлегуваат од овие закони.

 

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk