Rregulloret


Në këtë pjesë mund të rishikoni (ose të shkarkoni) ligjet dhe aktet nënligjore në lidhje me punën e inspektorëve. Rregulloret janë grupuar në tre kategori, në të cilat mund të përdorni, duke zgjedhur një nga nën-menutë në të djathtë:

  • Ligji për inspektimin
  • Rregulloret nga Ligji për Inspektimin
  • Rregullore të tjera horizontale

Në nën-seksionet Ligji për Mbikëqyrjen e Inspektimit dhe Rregulloret nga ZIN, ju mund të gjeni versionet e fundit të konsoliduara (nëse ndonjë publikohet në Gazetën Zyrtare), si dhe çdo ndryshim të mundshëm, përfshirë tekstin bazë, të rregulluar në mënyrë kronologjike.

Në nën menunë e Rregulloreve të Tjera Horizontale, ju mund të shihni (ose shkarkoni) versionet e fundit të konsoliduara (nëse botohen në Gazetën Zyrtare) të rregulloreve horizontale që janë të rëndësishme për punën e inspektorëve dhe shërbimeve të inspektimit. Këto përfshijnë Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative, Ligjin për Kundërvajtjet, Ligjin për Propozimet dhe Ankesat, Dekretin për Zyrën dhe Operacionet e Arkivit dhe të tjerët, si dhe disa nga aktet nënligjore më të rëndësishme që dalin nga këto ligje.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk