Trajnim gjeneric


Kalendari i trajnimit


Të nderuar inspektorë, për të planifikuar sa më mirë kohën tuaj, në këtë pjesë të faqes në internet mund të shihni orarin për trajnimet Generic, sipas dinamikës së parashikuar në programin vjetor për trajnimet gjenerike për vitin përkatës kalendarik. Këtu, në mënyrë të qartë paraqiten orari për realizimin e përmbajtjes së Programit, kohëzgjatja e temave, mënyra e realizimit të tyre, etj.

Programi vjetor


Në përputhje me nenin 49 të Ligjit për Inspektimin, ju, të dashur inspektorë, keni të drejtën dhe detyrën të përmirësoheni dhe trajnoheni vazhdimisht profesionalisht dhe profesionalisht, në përputhje me nevojat e shërbimit të inspektimit në të cilin jeni të punësuar. Kjo sigurohet përmes trajnimeve gjenerike dhe të specializuara, për të cilat programet miratohen nga Këshilli, përkatësisht Kryetari i Bashkisë. Qëllimi kryesor i Programit Vjetor për Inspektorët e Përgjithshëm është azhurnimi i kompetencave dhe aftësive themelore të inspektorëve, të cilat do të mundësojnë arritjen e ndihmës me performancë të lartë në zhvillimin e tyre profesional. Më poshtë mund të shihni Programin e Përgjithshëm për vitet aktuale dhe ato të mëparshme, në mënyrë që të zgjidhni me kohë të paktën tre tema që do të përfshihen në planin tuaj individual për zhvillimin profesional dhe trajnimin, siç përshkruhet në paragrafin (2) të nenit 50 të Ligji.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk