Për ne


Këshilli i Autoriteteve të Inspektimit është institucioni kryesor në sistemin e inspektimit. Këshilli u krijua për herë të parë në vitin 2010, si një organ i përhershëm ndërministror për koordinimin e autoriteteve të inspektimit, në vitin 2014 u rrit në një organ të pavarur shtetëror i ngarkuar me zbatimin e fushës së kompetencave të përcaktuara me ligj, dhe në vitin 2019, statusi i tij u ndryshua tek një organ i pavarur i administratës shtetërore, kompetenca kryesore e të cilit është monitorimi dhe koordinimi i punës së autoriteteve të inspektimit në nivelin qendror.

Këshilli është një organ kolegjial, i cili merr vendime me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve, dhe pozicionin udhëheqës e mban Presidenti i Këshillit, i cili mund të autorizojë një nga anëtarët e Këshillit të zëvendësojë atë / atë në rastin e mungesës ose pengesës së tij / tij.

Neni 18 i Ligjit për Mbikëqyrjen e Inspektimit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 102/19) rendit të gjitha kompetencat e Këshillit, të cilat janë të lidhura, dmth., Referohen: autoriteteve të inspektimit në organet e shtetit administrata, dmth, qeveria qendrore; të gjithë inspektorëve, pavarësisht nëse ata janë të punësuar në autoritetet e inspektimit në organet e administratës shtetërore ose në njësitë e vetëqeverisjes lokale; dhe vetë Këshilli.

Ndër kompetencat më të rëndësishme të Këshillit janë: përgatitja dhe miratimi i akteve nënligjore, d.m.th. rregullore; raportimin më vete dhe punën e autoriteteve të inspektimit; miratimi i programeve për trajnim ndërveprues për marrjen e licencës për inspektor, për provimin për marrjen e licencës për inspektor – pjesë e përgjithshme dhe për trajnime të përgjithshme të inspektorëve; zhvillimin e politikave për menaxhimin e performancës së inspektorëve, krijimin e një kornize të vetme për zhvillimin dhe menaxhimin e inspektorëve; trajtimi i ankesave nga individë dhe persona juridikë në lidhje me punën e autoriteteve të inspektimit dhe / ose subjekteve të mbikëqyrjes inspektuese; kryerja e trajnimeve gjenerike për inspektorët; lëshimin dhe revokimin e licencave për inspektorët; lëshimin e një urdhri për kryerjen e një mbikëqyrje të veçantë dhe të përbashkët inspektimi të jashtëzakonshëm; paraqitjen e propozimeve për shkarkimin e drejtorit të autoritetit të inspektimit, për fillimin e procedurave disiplinore ndaj titullarit të autoritetit të inspektimit, si dhe një iniciativë për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore të inspektorit; krijimin dhe mirëmbajtjen e regjistrave dhe sistemit të informacionit për menaxhimin e mbikëqyrjes inspektuese; koordinimi i punës së autoriteteve të inspektimit.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk