Për ne


Këshilli i Autoriteteve të Inspektimit është institucioni kryesor në sistemin e inspektimit. Këshilli u krijua për herë të parë në vitin 2010, si një organ i përhershëm ndërministror për koordinimin e autoriteteve të inspektimit, në vitin 2014 u rrit në një organ të pavarur shtetëror i ngarkuar me zbatimin e fushës së kompetencave të përcaktuara me ligj, dhe në vitin 2019, statusi i tij u ndryshua tek një organ i pavarur i administratës shtetërore, kompetenca kryesore e të cilit është monitorimi dhe koordinimi i punës së autoriteteve të inspektimit në nivelin qendror.

Këshilli është një organ kolegjial, i cili merr vendime me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve, dhe pozicionin udhëheqës e mban Presidenti i Këshillit, i cili mund të autorizojë një nga anëtarët e Këshillit të zëvendësojë atë / atë në rastin e mungesës ose pengesës së tij / tij.

Neni 18 i Ligjit për Mbikëqyrjen e Inspektimit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 102/19) rendit të gjitha kompetencat e Këshillit, të cilat janë të lidhura, dmth., Referohen: autoriteteve të inspektimit në organet e shtetit administrata, dmth, qeveria qendrore; të gjithë inspektorëve, pavarësisht nëse ata janë të punësuar në autoritetet e inspektimit në organet e administratës shtetërore ose në njësitë e vetëqeverisjes lokale; dhe vetë Këshilli.

Ndër kompetencat më të rëndësishme të Këshillit janë: përgatitja dhe miratimi i akteve nënligjore, d.m.th. rregullore; raportimin më vete dhe punën e autoriteteve të inspektimit; miratimi i programeve për trajnim ndërveprues për marrjen e licencës për inspektor, për provimin për marrjen e licencës për inspektor – pjesë e përgjithshme dhe për trajnime të përgjithshme të inspektorëve; zhvillimin e politikave për menaxhimin e performancës së inspektorëve, krijimin e një kornize të vetme për zhvillimin dhe menaxhimin e inspektorëve; trajtimi i ankesave nga individë dhe persona juridikë në lidhje me punën e autoriteteve të inspektimit dhe / ose subjekteve të mbikëqyrjes inspektuese; kryerja e trajnimeve gjenerike për inspektorët; lëshimin dhe revokimin e licencave për inspektorët; lëshimin e një urdhri për kryerjen e një mbikëqyrje të veçantë dhe të përbashkët inspektimi të jashtëzakonshëm; paraqitjen e propozimeve për shkarkimin e drejtorit të autoritetit të inspektimit, për fillimin e procedurave disiplinore ndaj titullarit të autoritetit të inspektimit, si dhe një iniciativë për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore të inspektorit; krijimin dhe mirëmbajtjen e regjistrave dhe sistemit të informacionit për menaxhimin e mbikëqyrjes inspektuese; koordinimi i punës së autoriteteve të inspektimit.

Këshilli përbëhet nga një president dhe gjashtë anëtarë për zona të ndara. Ata kanë një mandat prej katër vjetësh, me të drejtën për një emërim më shumë. Përbërja aktuale e Këshillit të Autoriteteve të Inspektimit përbëhet nga:

  • Znj. Daniela Rendevska – Presidente,
  • Znj. Julijana Siljanovska – përgjegjëse për fushën 1 – Tregu, Marrëdhëniet e Punës, Shëndeti dhe Siguria në Punë,
  • Z. Vlatko Serafimov – përgjegjës për fushën 2 – Mjedisi dhe Mbrojtja e Shëndetit të Njeriut,
  • Z. Resul Shemo – përgjegjës për zonën 3 – Inxhinieria e Ndërtimit, Planifikimi Urban dhe Transporti,
  • Z. Mexhit Jusufi – përgjegjës për zonën 4 – Bujqësia, Pylltaria, Veterinari dhe Siguria e Ushqimit,
  • Z. Qeramedin Selimi – përgjegjës për fushën 5 – Arsimi, Shkenca dhe Kultura, dhe
  • Z. Blagoja Geshoski, PhD – përgjegjës për zonën 6 – Administrata.

Këshilli ka një shërbim profesional-administrativ, i cili drejtohet nga një Sekretar i Përgjithshëm, ndërsa punonjësit kanë statusin e administratorit d.m.th., nëpunësit civil. Sekretari aktual i Përgjithshëm i Këshillit të Autoriteteve të Inspektimit është:

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk