Tregu, marrëdhëniet e punës dhe siguria dhe shëndeti në punë


Igor Veljanoski

(Државен пазарен инспекторат, Државен инспекторат за техничка инспекција, Државен инспекторат за труд, Државен девизен инспекторат)

Anëtar i Këshillit të Inspektimit në fushën e tregut, marrëdhënieve të punës dhe sigurisë dhe shëndetit në punë, në 13.08.2022. Ka lindur më 13.07.1979 në Shkup. Ai u diplomua nga Instituti i Punës Sociale dhe Politikës Sociale në Fakultetin e Filozofisë, Universitetin e Shën Konstandinit dhe Helenës. Ciril dhe Metodi, dhe mori një diplomë masteri nga Fakulteti i Drejtësisë në Universitetin e Shën Cirilit dhe Metodit dhe mori titullin: Master…

Më shumë >>

Мjedisi dhe mbrojtja e shëndetit të njeriut


Vlatko Serafimov

(Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен инспекторат за животна средина, Aгенција за лекови и медицински средства – Одделение за инспекциски надзор, Дирекција за заштита и спасување – Сектор за генерален инспектор, Дирекција за радијациона сигурност – Одделение за инспекциски надзор, Центар за управување со кризи - Одделение за инспекциски надзор, Министерство за здравство – Сектор за хемикалии)

Anëtar i Këshillit të Inspektimit të Мjedisi dhe mbrojtja e shëndetit të njeriut Ai lindi më 16 maj 1963 në Koçani, ku përfundoi arsimin fillor dhe të mesëm. Ai u diplomua në Fakultetin e Teknologjisë inxhinierisë metalurgjike në Shkup, ku fitoi termin Inxhinier i Diplomuar Teknolog i Inxhinierisë Organike dhe Polimere bazë. Ai u emërua anëtar i Këshillit të Inspektimit në fushën e mjedisit dhe mbrojtjes së shëndetit të njeriut…

Më shumë >>

Inxhinieria e ndërtimit, planifikimi urban dhe transporti


RESUL SHEMO

(Државен комунален инспекторат, Државен инспекторат за транспорт, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, Министерство за транспорт и врски - Капетанија на пристаништа Охрид, Управа за сигурност во железничкиот сообраќај)

Anëtar i Këshillit të Inspektimit në fushën e ndërtimit, planifikimit urban dhe transportit, nga 3.8.2017. Ai lindi më 25 tetor 1982 në Ohër. Ai u diplomua në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Ss. Cyril and Methodius University në Shkup për programin e studimit të kontabilitetit dhe auditimit. Përveç turqishtes së tij amtare, ai përdor në mënyrë aktive maqedonishten, shqipen, anglishten, si dhe gjuhët e ish-Jugosllavisë. Në karrierën e tij profesionale, ai…

Më shumë >>

Bujqësia, pylltaria, veterinari dhe siguria e ushqimit


MEXHIT JUSUFI

(Државен инспекторат за земјоделство, Државен инспекторат за шумарство и ловство, Агенција за храна и ветеринарство – Сектор за инспекциски надзор)

Anëtar i Këshillit të Inspektimit në fushën e bujqësisë, pylltarisë, veterinarisë dhe sigurisë ushqimore nga data 3.10.2021. Lindur më 05.12.1978 në Zajas. Diplomuar në vitin 2007, në Fakultetin Juridik “Justiniani I” në Universitetin “St. Kirili dhe Metodi” në Shkup. Provimin e noterisë e ka dhënë në vitin 2012 dhe provimin e drejtësisë në vitin 2017. Krahas shqipes amtare, ai përdor në mënyrë aktive maqedonishten dhe anglishten. Nga korriku deri në…

Më shumë >>

Arsimi, shkenca dhe kultura


QERAMEDIN SELIMI

(Државен просветен инспекторат, Управа за заштита на културното наследство – Одделение за инспекциски надзор, Министерство за култура – Сектор за управен и инспекциски надзор)

Anëtar i Këshillit të inspektorateve nga lëmia e arsimit, shkencës dhe kulturës nga 17.7.2019. I lindur më 5.2.1969 në Gostivar. Ka diplomuar në FSHMN në vitin 1995, ne Universitetin e Prishtinës, Republika e Kosovës, drejtimi biologji ku dhe merr thirjen profesor i biologjisë. Perveç gjuhes amtare shqipe, flet gjuhen maqedone, gjuhën angleze (BULATS) dhe posedon njohuri bazë per gjuhet e ish-Jugoslavise si dhe gjuhen frenge. Posedon certifikatë te pranuar ndërkombtarisht…

Më shumë >>

Administrata


D-r BLAGOJA GESHOSKI

(Државен управен инспекторат, Државен инспекторат за локална самоуправа, Државен архив на Република Северна Македонија - Одделение за инспекциски надзор, Агенција за млади и спорт - Сектор за инспекциски надзор, Инспекторат за употреба на јазиците, Министерство за труд и социјална политика - Сектор за инспекциски надзор во социјалната заштита)

Anëtar i Këshillit të Inspektimit në fushën e administratës, nga 3.8.2017. Ai lindi më 10 korrik 1972 në Prilep, ku jeton edhe sot. Ai u diplomua në Fakultetin e Edukimit Special dhe Rehabilitimit në Beograd dhe mori gradat master dhe doktoraturë në Institutin e Edukimit Special dhe Rehabilitimit në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Ss. "Kirili dhe Metodi" në Shkup. Përveç maqedonishtes së tij amtare, ai përdor në mënyrë aktive…

Më shumë >>

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk