Tregu, marrëdhëniet e punës dhe siguria dhe shëndeti në punë


JULIJANA SILJANOVSKA

Anëtar i Këshillit të Inspektimit në fushën e mbikëqyrjes së tregut, marrëdhënieve të punës dhe sigurisë dhe shëndetit në punë nga 3.8.2017. Lindur më 1 janar 1962 në Manastir. Ai përfundoi arsimin fillor dhe shkollën e mesme në Manastir, dhe u diplomua në 1986, në Universitetin e Ss. Cyril and Methodius University në Shkup, në fushën e shkencave shoqërore (NNSG-sociologji). Përveç maqedonishtes së tij amtare, ai përdor në mënyrë aktive…

Më shumë >>

Мjedisi dhe mbrojtja e shëndetit të njeriut


METODIJA DIMOVSKI, M.Sc.

Anëtar i Këshillit të Inspektimit në fushën e mjedisit dhe mbrojtjes së shëndetit të njeriut, nga 3.8.2017. Ai lindi më 16 korrik 1966 në Shkup. Magjistroi në vitin 1994, në Universitetin e Beogradit, Serbi, në fushën e shkencave gjeografike (gjeografia fizike). Përveç maqedonishtes së tij amtare, ai përdor në mënyrë aktive anglisht (niveli CEFR - C2), si dhe gjuhët e ish-Jugosllavisë. Ai gjithashtu ka njohuri themelore të frëngjishtes dhe shqipes.…

Më shumë >>

Inxhinieria e ndërtimit, planifikimi urban dhe transporti


RESUL SHEMO

Anëtar i Këshillit të Inspektimit në fushën e ndërtimit, planifikimit urban dhe transportit, nga 3.8.2017. Ai lindi më 25 tetor 1982 në Ohër. Ai u diplomua në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Ss. Cyril and Methodius University në Shkup për programin e studimit të kontabilitetit dhe auditimit. Përveç turqishtes së tij amtare, ai përdor në mënyrë aktive maqedonishten, shqipen, anglishten, si dhe gjuhët e ish-Jugosllavisë. Në karrierën e tij profesionale, ai…

Më shumë >>

Bujqësia, pylltaria, veterinari dhe siguria e ushqimit


FITIM LLOGA

Antar i Këshillit të Inspektorateve nga 27.01,2014 I lindur në 12.10.1985 në Strugë Jurist i Diplomuar në Univerzitetin Shtetëror të Tetovës Gjuhë Shqipe gjuhë Amtare, Gjuhë e huaj gjuha Anglishte (CEFR niveli – C1) I certifikuar për përdorim te Windows dhe MS Office (Microsoft Office Specialist for Word) në vitin 2014 dhe programe tjera të specializuara/ Përvojë pune 13 vjeçare në disa vënde administrative si dhe në pozita udhëheqëse në…

Më shumë >>

Arsimi, shkenca dhe kultura


QERAMEDIN SELIMI

Anëtar i Këshillit të inspektorateve nga lëmia e arsimit, shkencës dhe kulturës nga 17.7.2019. I lindur më 5.2.1969 në Gostivar. Ka diplomuar në FSHMN në vitin 1995, ne Universitetin e Prishtinës, Republika e Kosovës, drejtimi biologji ku dhe merr thirjen profesor i biologjisë. Perveç gjuhes amtare shqipe, flet gjuhen maqedone, gjuhën angleze (BULATS) dhe posedon njohuri bazë per gjuhet e ish-Jugoslavise si dhe gjuhen frenge. Posedon certifikatë te pranuar ndërkombtarisht…

Më shumë >>

Administrata


D-r BLAGOJA GESHOSKI

Anëtar i Këshillit të Inspektimit në fushën e administratës, nga 3.8.2017. Ai lindi më 10 korrik 1972 në Prilep, ku jeton edhe sot. Ai u diplomua në Fakultetin e Edukimit Special dhe Rehabilitimit në Beograd dhe mori gradat master dhe doktoraturë në Institutin e Edukimit Special dhe Rehabilitimit në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Ss. "Kirili dhe Metodi" në Shkup. Përveç maqedonishtes së tij amtare, ai përdor në mënyrë aktive…

Më shumë >>

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 (0)2 3121 077

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk