Shërbimi profesional


Departamenti për trajnim

 

Njësia për planifikim dhe zhvillim të trajnimeve

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Njësia për zbatim të trajnimeve

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Kaltrina Darlishta Bashkëpunëtor i ri për trajnime dhe provim të licencës k.darlishta@is.gov.mk
Luan Salihi Bashkëpunëtor i ri për organizimin dhe zbatimin e trajnimeve l.salihi@is.gov.mk 070-406-235

Departamenti për monitorim, koordinim dhe punë të përbashkët

 

Njësia për monitorim dhe koordinim të shërbimeve të inspektimit

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Sanja Dimeska-Stojkovska Këshilltar për analiza, aprovime dhe mendime s.dimeska@is.gov.mk 070-406-237
Todor Pecev Zyrtar i lartë për udhëheqje të regjistrave tpecev@is.gov.mk 070-406-232

Njësia për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Maja Srezoska Shef i njësiat për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta m.srezoska@is.gov.mk 070-281-171
Elizabeta Kuchera Këshilltar për planifikim strategjik dhe burime njerëzore b.kuchera@is.gov.mk 072-313-077

Departamenti për IKT

 

Njësia për IKT mbështetje

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Emil Dimoski Këshilltar për Mbështetjen e TIK-ut (Help Desk) e.dimoski@is.gov.mk

Njësia për e-inspektime

 

 

Njësitë organizative të pavarura

Njësia për çështjeve financiare

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Sara Nikolovska Shef i njësiat për koordinim të buxhetit s.nikolovska@is.gov.mk 071-298-116

 

 

 

 

 

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk