Shërbimi profesional


Departamenti për trajnim

 

Njësia për planifikim dhe zhvillim të trajnimeve

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Ljubica Lilikj-Todorovska Këshilltar për analizë dhe zhvillim të programeve të trajnimit lj.lilic@is.gov.mk 070-406-236

Njësia për zbatim të trajnimeve

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Kaltrina Darlishta Bashkëpunëtor i ri për trajnime dhe provim të licencës k.darlishta@is.gov.mk
Luan Salihi Bashkëpunëtor i ri për organizimin dhe zbatimin e trajnimeve l.salihi@is.gov.mk 070-406-235

Departamenti për monitorim, koordinim dhe punë të përbashkët

 

Njësia për monitorim dhe koordinim të shërbimeve të inspektimit

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Sanja Dimeska-Stojkovska Këshilltar për analiza, aprovime dhe mendime s.dimeska@is.gov.mk 070-406-237
Sashko Mladenovski Këshilltar për ankesa dhe sugjerime s.mladenovski@is.gov.mk 071-328-405
Dalila Chekikj Bashkëpunëtor i ri për monitorim dhe kordinim d.chekik@is.gov.mk
Todor Pecev Zyrtar i lartë për udhëheqje të regjistrave tpecev@is.gov.mk 070-406-232

Njësia për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Maja Srezoska Shef i njësiat për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta m.srezoska@is.gov.mk 070-281-171
Elizabeta Kuchera Këshilltar për planifikim strategjik dhe burime njerëzore b.kuchera@is.gov.mk 072-313-077

Departamenti për IKT

 

Njësia për IKT mbështetje

 

Njësia për e-inspektime

 

 

Njësitë organizative të pavarura

Njësia për çështjeve financiare

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Sara Nikolovska Këshilltar për koordinim të buxhetit s.nikolovska@is.gov.mk 071-298-116

 

 

 

 

 


Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 (0)2 3121 077

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk