Subjektet e inspektimit


Të dashur subjekte të inspektimit,

Në këto faqe mund të gjeni informacione që do t’ju ndihmojnë të kuptoni më mirë rolin tuaj në procesin e inspektimit, përfshirë të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja.

Në përputhje me nenin 3, pika 2 të Ligjit për inspektim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore” Nr. 102/19), “subjekt i inspektimit është një person juridik dhe fizik i përcaktuar nga ligjet që parashikojnë inspektimin”.

Në këtë kontekst, Ligji i ka kushtuar vëmendjen e duhur, pasi të drejtat dhe detyrimet tuaja janë zhvendosur në një kapitull të veçantë, përkatësisht në Kapitullin VII. Subjekti i inspektimit. Me Ligjin e ri për Inspektimin, bëhen reforma të rëndësishme në sistemin e inspektimit, të cilat vlejnë edhe për ju – subjektet e inspektimit.

“Përfitimi” kryesor për ju është qasja e re që zvogëlon natyrën shtypëse të inspektimeve, në kurriz të forcimit të rolit parandalues të inspektorëve.

Të drejtat tuaja përcaktohen saktësisht në nenin 62, sipas të cilit çdo subjekt i inspektimit ka të drejtë:

 1. të propozojë dhe paraqesë prova që janë të rëndësishme për përcaktimin e gjendjes faktike, gjatë procedurës për kryerjen e inspektimit;
 2. të refuzojë të nënshkruajë procesverbalin nëse nuk pajtohet me faktet e cekura në procesverbal ose nëse i mohohet e drejta për ta komentuar atë
 3. të japë një vërejtje me shpjegim, në procesverbalin për inspektimin e kryer, në lidhje me: ligjshmërinë e procedurës së inspektimit, sjelljen e inspektorit dhe saktësinë e gjendjes së vërtetuar faktike;
 4. një njoftim me shkrim për temën dhe kohëzgjatjen e inspektimit të rregullt, shoqëruar me një listë kontrolli;
 5. të njihet me të drejtat dhe detyrat në kontekstin e inspektimit;
 6. të njihet me bazën ligjore për kryerjen e inspektimit;
 7. të paralajmërojë inspektorin për fshehtësinë e informacionit që ai i vë në dispozicion;
 8. të shoqërojë inspektorin (a) gjatë inspektimit të kryer në mjediset e njësisë;

merrni një kopje të secilës listë kontrolluese që do të përdoret gjatë inspektimit;

Shtë e nevojshme të kuptoni të drejtat tuaja në kontekstin e parimeve të inspektimit, përfshirë parimin e ligjshmërisë, parimin e së vërtetës materiale dhe parimin e dëgjimit të subjekteve të inspektimit. Kjo e fundit është veçanërisht e rëndësishme, sepse vetëm nëse merrni pjesë aktive në vërtetimin e situatës faktike, mund të prisni që e vërteta e plotë materiale të merret gjatë mbikëqyrjes.

Detyrimet tuaja rregullohen gjithashtu në detaje në nenin 63 të Ligjit, sipas të cilit:

 1. Subjekti i inspektimit është i detyruar t’i sigurojë inspektorit qasje në ambientet, produktet, bazat elektronike të të dhënave ose çdo mjet tjetër që i nënshtrohet inspektimit, si dhe depërtimin në të gjithë dokumentacionin dhe informacionin e nevojshëm për të përcaktuar gjendjen faktike.
 2. Subjekti i inspektimit është i detyruar me kërkesë me shkrim të inspektorit, brenda afatit të përcaktuar nga kërkesa, të paraqesë ose përgatisë të dhëna të sakta dhe të plota, raporte, materiale ose dokumente të tjera që janë të nevojshme për inspektim.
 3. Subjekti i inspektimit është i detyruar t’i sigurojë inspektorit kushtet e nevojshme për kryerjen e inspektimit.
 4. Subjekti i inspektimit është i detyruar të caktojë një person i cili do të jetë i pranishëm gjatë inspektimit.
 5. Subjekti i inspektimit është i detyruar, me një kërkesë të arsyetuar me shkrim të inspektorit, të ndërpresë operacionin gjatë inspektimit, nëse inspektori nuk mund të kryejë ndryshe inspektimin.
 6. Subjekti i inspektimit është i detyruar menjëherë pas skadimit të afatit të përcaktuar për ekzekutimin e masës së inspektimit, dhe më së voni brenda tri ditësh, me shkrim dhe / ose me postë elektronike, të informojë inspektorin nëse masa e inspektimit është kryer.

Importantshtë e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm se mosrespektimi i disa prej këtyre detyrimeve krijon një mundësi për t’u gjobitur, në përputhje me nenet 98 dhe 99 të Ligjit.

 

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk