Gjeni një inspektor


Ju lutemi zgjidhni Shërbimin e Inspektimit:

Ju lutemi zgjidhni komunën tuaj ose atë që është më afër vendbanimit tuaj:

Emri dhe mbiemri dhe detajet e kontaktit të inspektorëve të gjetur

Emri dhe mbiemri Numri i telefonit Email Shërbimi i Inspektimit Bashkia Назив

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk