Paraqitni  parashtresën online në Këshillin te Inspektimit


Të nderuar përdorues,

Në bazë të nenit 18, paragrafi (1), pika 19 të Ligjit për Mbikëqyrjen Inspektoriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut Nr. 102/2019), Këshilli i Inspektorateve: “vepron me parashtresa nga persona fizikë ose juridikë, lidhur me punën e inspektorëve, shërbimet e inspektimit dhe / ose subjektet e mbikëqyrjes në inspektorat”. Në këtë kontekst, si parashtresë konsiderohet çdo propozim ose iniciativë për kryerjen e mbikëqyrjes së inspektimit  .

Dëshirojmë të theksojmë se në përputhje me nenin 2, paragrafi (2) të Ligjit për Mbikëqyrjen Inspektoriale, Këshilli Inspektorial ka kompetencë që ka të bëjë me shërbimet  inspektoriale  të pushtetit qendror, por jo edhe me shërbimet inspektoriale të vetëqeverisjes lokale. Prandaj, nëse parashtresa juaj ka të bëjë me punën e inspektorëve komunal dhe shërbimeve inspektoriale të organizuara brenda njësive të vetëqeverisjes lokale, ju lutemi paraqisni atë në administratën përkatëse komunale.

Përmes këtij shërbimi në internet, ne ju ofrojmë mundësinë për të paraqitur parashtresën tuaj online. Ju lutemi, gjatë dhënies së përgjigjeve në pyetjet e parashtruara, të jepni përgjigje të sakta dhe gjithëpërfshirëse, të cilat do të na mundësojnë të veprojmë në mënyrën më të shpejtë dhe më efikase, sipas parashtresës suaj.

Ju lutemi zgjidhni me çfarë pune ka të bëjë parashtresa juaj
Ju lutemi paraqitni në vazhdim të dhënat e dokumentit lidhur me punën e inspektorit


Додади повеќе прилози
JJu lutemi paraqitni në vazhdim të dhënat lidhur me subjektin mbikëqyrës:


Fushat me * kërkohen.
Ju lutemi paraqitni në vazhdim të dhënat e dokumentit lidhur me punën e shërbimit inspektues:
*
*


Додади повеќе прилози
Fushat me * kërkohen.
Ju lutemi paraqitni në vazhdim të dhënat lidhur me mjetin juridik që e keni përdorurJu lutemi në vazhdim të paraqitni të dhënat lidhur me dokumentin me të cilin ju është kthyer përgjigje për mjetin juridik:Ju lutemi shkruani të dhënat tuaja të identifikimit dhe të komunikimit:
Fushat me * kërkohen.
Vërejtje:

Si paraqitës, ju mund të zgjidhni të paraqisni parashtresën tuaj në mënyrë anonime. Por në atë rast, në bazë të nenit 72 paragrafi (3) të Ligjit për inspektim mbikëqyrës, Këshillit Inspektorial do t’i pamundësohet veprimi, "... përveç nëse përmbajtja e iniciativës ngre një çështje të interesit publik të përcaktuar me ligj ose është e nevojshme të eleminohet rreziku i menjëhershëm për jetën dhe shëndetin e njerëzve ose pronave me vlerë ose mjedisin jetësor ". Për më tepër, nëse e paraqisni parashtresën tuaj në mënyrë anonime, ne nuk do të jemi në gjendje të komunikojmë me ju, përkatësisht nuk do të jemi në gjendje tju njoftojmë për rezultatin e veprimit tuaj.

Anonim

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk