Dokumentet tona


Të dashur vizitorë,

Duke zgjedhur një nën meny në të djathtë, ju mund të përdorni një numër dokumentesh në lidhje me punën e Këshillit të Inspektimit.

Nën menuja “Procedurat e Brendshme” përmban dokumente që përshkruajnë procedurat standarde të funksionimit për procedurat e ndryshme të zbatuara në punën e Këshillit.

Nën-seksioni “Dokumente organizative” përmban dokumente në lidhje me organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Këshill.

Nën-nënseksioni “Dokumentet e Planifikimit dhe Raportimit” përmban dokumente në lidhje me planifikimin dhe raportimin e punës së Këshillit, përfshirë dokumentet e buxhetit.

Nënmenyja “Dokumente të tjera” përmban dokumente të ndryshme në lidhje me punën e Këshillit, të cilat nuk janë kategorizuar në tre kategoritë e mëparshme.

Faleminderit për interesimin tuaj në punën tonë.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk