Управа


Д-р БЛАГОЈА ГЕШОСКИ

Член на Инспекциски совет од областа на управата, од 3.8.2017 година. Роден е на 10.07.1972 година во Прилеп, каде живее и денес. Дипломирал на дефектолошкиот факултет во Белград, а магистрирал и докторирал на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје. Покрај мајчиниот македонски јазик, активно го користи англискиот јазик, јазиците од поранешна Југославија и бугарскиот јазик. Има одлично познавање на најчесто користените компјутерски…

Повеќе >>

Земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна


МЕЏИТ ЈУСУФИ

Член на Инспекциски совет од област на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храната од 3.10.2021 година. Роден на 5.12.1978 година во Зајас. Дипломира во 2007 година, на Правниот факултет „Јустинијан I“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Положил Нотарски испит во 2012 година и Правосуден испит во 2017 година. Покрај мајчиниот албански јазик, активно ги користи и македонски јазик и англискиот јазик. Од јули до септември 2021…

Повеќе >>

Градежништво, урбанизам, комунални работи и транспорт


РЕСУЛ ШЕМО

Член на Инспекциски совет од областа на градежништво, урбанизам и транспорт, од 3.8.2017 година. Роден е на 25.10.1982 година во Охрид. Дипломирал  на  Економскиот  факултет  при  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на студиската програма сметководство и ревизија. Покрај мајчиниот турски јазик, активно го користи македонскиот, албанскиот, англискиот, како и јазиците од поранешна Југославија. Во својата професионална кариера, работел како соработник во Управата за јавни приходи. Досегашното искуство и…

Повеќе >>

Образование, наука и култура


ЌЕРАМЕДИН СЕЉИМИ

Член на Инспекциски совет од областа на образование, наука и култура од 17.7.2019 година. Роден е на 5.2.1969 година во Гостивар. Дипломирал во ПМФ во 1995 година, на Универзитетот во Приштина, Република Косово, насока биологија и се стекнал со звање професор по биологија. Покрај мајчиниот албански јазик, активно го користи македонскиот јазик, англискиот јазик (BULATS), има основни познавања на јазиците од поранешна Југославија и францускиот јазик. Поседува меѓународно признат сертификат…

Повеќе >>

Животна средина и заштита на здравје на луѓето


м-р МЕТОДИЈА ДИМОВСКИ

Член на Инспекциски совет од областа на животна средина и заштита на здравје на луѓето, од 3.8.2017 година. Роден е на 16.7.1966 година во Скопје. Магистрирал во 1994 година, на Универзитетот во Белград, Србија, во областа на географските науки (физичка географија). Покрај мајчиниот македонски јазик, активно го користи англискиот јазик (CEFR ниво – Ц2), како и јазиците од поранешна Југославија. Поседува и основни познавања од францускиот и албанскиот јазик. Целосно…

Повеќе >>

Пазар, работни односи и безбедност и здравје при работа


ЈУЛИЈАНА СИЛЈАНОВСКА

Член на Инспекциски совет од област на надзор на пазарот, работни односи и безбедност и здравје при работа од 3.8.2017 година. Родена на 1.1.1962 година во Битола. Основно образование и Гимназија заврши во Битола, а дипломира во 1986 година, на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, во областа на општествените науки (ННСГ- социологија). Покрај мајчиниот македонски јазик, активно го користи англискиот јазик (ФЦЕ ниво – Б2), како и јазиците…

Повеќе >>

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 (0)2 3121 077

Електронска адреса: contact@is.gov.mk