Пазар, работни односи и безбедност и здравје при работа


Игор Вељаноски

(Државен пазарен инспекторат, Државен инспекторат за техничка инспекција, Државен инспекторат за труд, Државен девизен инспекторат)

Член на Инспекциски совет од областа на пазар, работни односи и безбедност и здравје при работа, од 13.08.2022 година. Роден е на 13.07.1979 година во Скопје. Дипломирал на Институтот за социјална работа и социјална политика при Филозофскиот факултет, на Универзитетот Св. “ Кирил и Методиј “ , а магистрирал на Правниот факултет на Универзитетот Св. “ Кирил и Методиј “ и се стекнал со назив : Магистер по право од…

Повеќе >>

Животна средина и заштита на здравје на луѓето


Влатко Серафимов

(Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен инспекторат за животна средина, Aгенција за лекови и медицински средства – Одделение за инспекциски надзор, Дирекција за заштита и спасување – Сектор за генерален инспектор, Дирекција за радијациона сигурност – Одделение за инспекциски надзор, Центар за управување со кризи - Одделение за инспекциски надзор, Министерство за здравство – Сектор за хемикалии)

Член на Инспекциски совет од областа на животна средина и заштита на здравје на луѓето Роден е на 16.05.1963 година во Кочани, каде го завршил основното и средното образование. Дипломирал на технолошко металуршкиот факултет во Скопје, каде се стекнува со звање Дипломиран инженер технолог од базно органско и полимерно инженерство. За член на Инспекциски совет од областа на животна средина и заштита на здравје на луѓето е именуван на 21.06.2022…

Повеќе >>

Градежништво, урбанизам, комунални работи и транспорт


РЕСУЛ ШЕМО

(Државен комунален инспекторат, Државен инспекторат за транспорт, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, Министерство за транспорт и врски - Капетанија на пристаништа Охрид, Управа за сигурност во железничкиот сообраќај)

Член на Инспекциски совет од областа на градежништво, урбанизам и транспорт, од 3.8.2017 година. Роден е на 25.10.1982 година во Охрид. Дипломирал  на  Економскиот  факултет  при  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на студиската програма сметководство и ревизија. Покрај мајчиниот турски јазик, активно го користи македонскиот, албанскиот, англискиот, како и јазиците од поранешна Југославија. Во својата професионална кариера, работел како соработник во Управата за јавни приходи. Досегашното искуство и…

Повеќе >>

Земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна


МЕЏИТ ЈУСУФИ

(Државен инспекторат за земјоделство, Државен инспекторат за шумарство и ловство, Агенција за храна и ветеринарство – Сектор за инспекциски надзор)

Член на Инспекциски совет од област на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храната од 3.10.2021 година. Роден на 5.12.1978 година во Зајас. Дипломира во 2007 година, на Правниот факултет „Јустинијан I“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Положил Нотарски испит во 2012 година и Правосуден испит во 2017 година. Покрај мајчиниот албански јазик, активно ги користи и македонски јазик и англискиот јазик. Од јули до септември 2021…

Повеќе >>

Образование, наука и култура


ЌЕРАМЕДИН СЕЉИМИ

(Државен просветен инспекторат, Управа за заштита на културното наследство – Одделение за инспекциски надзор, Министерство за култура – Сектор за управен и инспекциски надзор)

Член на Инспекциски совет од областа на образование, наука и култура од 17.7.2019 година. Роден е на 5.2.1969 година во Гостивар. Дипломирал во ПМФ во 1995 година, на Универзитетот во Приштина, Република Косово, насока биологија и се стекнал со звање професор по биологија. Покрај мајчиниот албански јазик, активно го користи македонскиот јазик, англискиот јазик (BULATS), има основни познавања на јазиците од поранешна Југославија и францускиот јазик. Поседува меѓународно признат сертификат…

Повеќе >>

Управа


Д-р БЛАГОЈА ГЕШОСКИ

(Државен управен инспекторат, Државен инспекторат за локална самоуправа, Државен архив на Република Северна Македонија - Одделение за инспекциски надзор, Агенција за млади и спорт - Сектор за инспекциски надзор, Инспекторат за употреба на јазиците, Министерство за труд и социјална политика - Сектор за инспекциски надзор во социјалната заштита)

Член на Инспекциски совет од областа на управата, од 3.8.2017 година. Роден е на 10.07.1972 година во Прилеп, каде живее и денес. Дипломирал на дефектолошкиот факултет во Белград, а магистрирал и докторирал на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје. Покрај мајчиниот македонски јазик, активно го користи англискиот јазик, јазиците од поранешна Југославија и бугарскиот јазик. Има одлично познавање на најчесто користените компјутерски…

Повеќе >>

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk