Свечена седница за доделување на Потврди за успешно завршена обука за обучувачи


Инспекцискиот совет, во рамките на своите надлежности, воспоставува и одржува систем за стручно усовршување и обука на инспектори во инспекциските служби организирани како органи во состав на министерствата и организациски единици за инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа. За таа цел, а во согласност со Стратегијата за стручно усовршување и обуки на инспекторите во инспекциските служби 2020-2024 година, Инспекцискиот совет веќе три години гради и одржува база на обучувачи – инспектори, кои се сертифицирани за спроведување на интерактивните обуки за кандидатите за инспектори и на 15.12.2022 и 16.12.2022 година, во просториите на Инспекцискиот совет се одржаа Обуки за обучувачи, согласно Повик за обука за инспектори – обучувачи, со цел надградба на постоечката база на инспектори обучувачи и континуитет во спроведувањето на интерактивните обуки.
На ден 09.02.2023 година, во просториите на Инспекцискиот совет се одржа 294- та свечена седница, на која претседателот на Советот, Даниела Рендевска, ги додели Потврдите за успешно завршена обука за обучувачи, реализирана од страна на Инспекцискиот совет, во соработка со Маргарита Иванова – обучувач.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk