Годишна програма за генерички обуки на инспекторите за 2020 годинаhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/11/4-4-Godishna-Programa-za-generichki-obuki-na-inspektorite-152-седница-27.12.2019.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.