Акциски план -Стратегија за стручно усовршување и обуки на инспекторите во инспекцискиоте служби 2020-2024 година


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/11/Акциски-план.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.