Годишен извештај за работа на инспекциските служби за 2021 година


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2022/03/Годишен-извештај-инсп.-служби-2021.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.