Пречистен текст за годишен план за работа на Инспекциски Совет 2023


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2023/01/Пречистен-текст-на-годишен-план-за-работа-на-ИС-2023.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.