Полугодишен извештај за примени пријави од укажувачи


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2023/01/Polugodishen-Izvestaj-za-primeni-prijavi-od-ukazuvaci-2023-IS.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.