Извештај за податоците коишто се однесуваат на постапувањето по претставки и предлози за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 година.


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2023/07/izvestaj.jpg


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.