Упатство за логирање на ЛМС системот на Инспекциски Советhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2023/02/Upatstvo-za-logiranje-na-LMS-sistemot-na-Inspekciski-Sovet-i-resetiranje-na-zaboravena-lozinka.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.