Инспекциски совет


Телефон на инспекциски совет: +389 02 310 30 30

Сектор за Обуки
Одделение за планирање и развој на обуки
Име и презиме Звање е-маил адреса локал
Луан Салихи Советник за развој на курикулуми и е-обуки l.salihi@is.gov.mk 100
Одделение за спроведување на обуки
Име и презиме Звање е-маил адреса локал
Анета Бејатовиќ Советник за следење и оценување на обуки a.bejatovic@is.gov.mk 101
Калтрина Дарлишта Помлад соработник за обуки и испит за лиценца k.darlishta@is.gov.mk 101
Сектор за следење, координација и заеднички работи
Име и презиме Звање е-маил адреса локал
Маја Срезоска Раководител на Сектор за следење, координација и заеднички работи m.srezoska@is.gov.mk 103
Одделение за следење и координација на инспекциските служби
Име и презиме Звање е-маил адреса локал
Сања Димеска-Стојковска Советник за анализи, согласности и мислења s.dimeska@is.gov.mk 100
Чедомир Стефаноски Советник за претставки и предлози c.stefanoski@is.gov.mk 101
Хазир Таировски Помлад соработник – асистент на членови на советот h.tairovski@is.gov.mk 101
Одделение за општи и заеднички работи
Име и презиме Звање е-маил адреса локал
Сектор за ИКТ
Име и презиме
Одделение за ИКТ поддршка
Име и презиме Звање е-маил адреса локал
Емил Димоски Раководител на одделение за ИКТ поддршка e.dimoski@is.gov.mk 103
Одделение за е-инспекции
Име и презиме Звање е-маил адреса локал
Самостојни организациони единици
Одделение за финансиски прашања
Име и презиме Звање е-маил адреса локал
Сара Николовска Раководител на Одделение за финансиски прашања s.nikolovska@is.gov.mk 102
Андријана Алексова Советник за буџетска координација a.aleksova@is.gov.mk 102

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk