Сервет Курто

Инџи Ахмед

Флнза Азизи Садику

Гоце Корабоски

Милка Наумоска Спироска

Билјана Јоноска

Весна Лекоска

Благој Стенкоски

Илија Димитровски

Стојан Трајкоски

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk