Правилник за измена и дополна на правилник за форма и содржина на месечен план за работа на секој инспектор

https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2021/07/Правилник-за-измена-и-дополна-на-правилник-за-форма-и-содржина-на-месечен-план-за-работа-на-секој-инспектор.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.