Правилник за формата и содржината на извештајот за работа на инспекциската служба за предходните шест месеци и на годишниот извештај за работа на инспекциските служби

https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/11/Шест-м.-и-годишен-извештај-за-работа-на-инспекциските-служби-СЛВ-238.19.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.