Правилник за формата и содржината на месечниот план за работа на секој инспектор

https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/11/Месечен-план-за-работа-на-инспекциска-служба-СЛВ-238.19-1.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.