Правилник за формата и содржината на програмите за обука за стекнување со лиценца за инспектор

https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/11/Програма-за-обука-за-стекнување-со-лиценца-за-инспектор-СЛВ-238.19.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.