Правилник за формата и содржината на решението по извршен инспекциски надзор

https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/11/Правилник-за-ф.-и-с.-на-Решение-СЛВ-250.19.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.