Правилник за формата и содржината на регистрите, како и начинот на воспоставување, користење и содржината на информацискиот систем за инспекциски надзор

https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/11/Правилник-за-регистри-и-информациски-систем-за-инспекциски-надзор-СЛВ-271.19.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.