СРЕДБИ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ И ИНСПЕКЦИСКИТЕ СЛУЖБИ


Во наредниот период Инспекцискиот совет планира реализација на средби со инспекциските служби, со цел зајакнување на соработката. На 25 април 2023 година се одржа средба со Државниот инспекторат за земјоделство. На состанокот акцентот беше ставен за важноста и корисноста на новата алатка за електронско спроведување на инспекцискиот надзор, Е-Инспектор. Со оглед дека модулот за Државниот инспекторат за земјоделство е сеуште во развој, на состанокот се дискутираше за отворените прашања во врска со спецификите на Инспекторатот и идентификуваните проблеми, по што се донесоа заклучоци за надминување на истите. Покрај тоа, на состанокот се разговараше и за можностите кои ги нуди ЛМС платформата во однос на поставување на специјализирани обуки за потребите на инспекторатите. На состанокот се заклучи дека важноста од одржување на вакви средби на редовна основа, е од круцијално значење за ефикасно и ефективно функционирање и дејствување, како на Инспекцискиот совет, така и на инспекциските служби.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk