Извештај за податоците кои што се однесуваат на постапувањето по претставки и предлози за период од 1.1.2022 до 30.6.2022 година


https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2022/10/izvestaj.pdf


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.