>

Претседател на Инспекциски совет


Генерален секретар


Пазар, работни односи и безбедност и здравје при работа


Животна средина и заштита на здравје на луѓето


Градежништво, урбанизам, комунални работи и транспорт


Земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна


Образование, наука и култура


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk