Nënshkrimi i marrëveshjeve për lidhjen e platformës së interoperabilitetit në funksion të sistemit e-inspector


Me qëllim të realizimit të qëllimeve prioritare të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, lufta kundër korrupsionit dhe digjitalizimi i shoqërisë, sot, më 26.10.2022, Këshilli inspektues në rolin e koordinatorit të përdoruesve të ndërmjetëm nënshkroi kontrata individuale me përdoruesit e ndërmjetëm (13 shërbime inspektimi) për përdorimin e një klienti të vetëm komunikimi për t’u lidhur me një mjedis të vetëm, me: Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Inspektorati Shtetëror Arsimor, Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, Inspektorati Shtetëror i Pyjeve dhe Gjuetisë, Inspektorati Shtetëror i Ndërtimit dhe Urbanistikës, Inspektorati Shtetëror i Transportit, Inspektorati Shtetëror Komunal, Inspektorati Shtetëror i Pushtetit Vendor, Inspektorati Shtetëror Teknik, Inspektorati Shtetëror i këmbimit valutor, për Bujqësi, Inspektorati i Përdorimit të Gjuhëve dhe Agjencia për Ushqim dhe Mjekësi Veterinare.
Objekt i këtyre marrëveshjeve është rregullimi i mënyrës së shkëmbimit elektronik të të dhënave dhe dokumenteve ndërmjet përdoruesve të ndërmjetëm të një mjedisi të vetëm, i cili do të mundësojë akses në informacione dhe të dhëna të sakta dhe të përditësuara, me qëllim funksionimin efikas dhe pa probleme. të sistemit informativ për zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese E-Inspector, mbështetur nga BERZH, në kuadër të projektit “Zhvillimi i E-inspektorit – zgjerimi i mbështetjes për reformën e shërbimeve inspektuese në Republikën e Maqedonisë së Veriut”.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk