Politika e privatësisë


Kjo politikë e privatësisë ofron informacion të përgjithshëm në lidhje me përpunimin e të dhënave personale kur vizitoni faqen tonë të internetit dhe / ose përdorni ndonjë nga shërbimet tona administrative përmes saj. Ne mbledhim vetëm ato të dhëna personale që janë të nevojshme për të ushtruar kompetencat tona ligjore. Të dhënat personale përpunohen në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Rreth nesh

Kontrolluesi i të dhënave personale është Këshilli i Autoriteteve të Inspektimit (këtu e tutje: Këshilli), me seli në Dame Gruev 3, blloku 2, lokal 5, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut.

Këshilli është një organ i pavarur i administratës shtetërore, i përkushtuar përmirësimit të sistemit të inspektimit në vend.

Adresa e faqes sonë të internetit është: https://is.gov.mk

Të dhënat e kujt po mbledhim

Ne mund të mbledhim të dhëna në lidhje me kategoritë e mëposhtme të personave:

 • Vizitorët në faqen tonë të internetit is.gov.mk. Ne zakonisht mbledhim të dhëna navigimi (shih më poshtë), të cilat përdoren për të analizuar të dhënat nga vizitat në faqen tonë të internetit, si dhe për të ruajtur sigurinë e informacionit në faqen tonë të internetit. Për më shumë në lidhje me përdorimin e cookies, lexoni politikën tonë të cookies.
 • Dorëzuesit e ankesave dhe propozimeve në lidhje me mbikëqyrjen inspektuese dhe kompetencat e Këshillit. Këto ankesa dhe propozime përmbajnë informacion në lidhje me identitetin e paraqitësit dhe të dhënat personale të personave të tjerë të përfshirë në ankesë / propozim, të cilëve u kërkohet të veprojnë në përputhje me kompetencat tona ligjore.
 • Personat që kërkojnë qasje në informacionin publik, bazuar në Ligjin për Qasje të Lirë në Informacionin Publik. Në mënyrë që të përpunojnë kërkesat për qasje në informacion, aplikantëve u kërkohet të paraqesin të dhëna të caktuara, në përputhje me ligjin.
 • Pjesëmarrës në trajnime, konferenca dhe ngjarje të tjera. Në situata të tilla, të dhënat personale zakonisht mblidhen me qëllim të kryerjes së trajnimeve dhe ngjarjeve të tjera të organizuara nga Këshilli.

Çfarë kategorish të dhënash mbledhim

Të dhënat e lundrimit

 

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, regjistrat krijohen për secilin vizitor me të dhënat e mëposhtme:

 • Adresa juaj IP
 • Pajisja nga po përdorni, lloji dhe modeli
 • Sistemi juaj operativ
 • Lloji i shfletuesit, shtojcat dhe versioni
 • Faqet që vizitoni në faqen tonë të internetit dhe kohën që kaloni në secilën faqe
 • URL e faqes që ju ridrejton në faqen tonë të internetit dhe në disa raste, termat që keni përdorur në përpjekjen për të gjetur faqen tonë
 • Gjuha e shfletuesit që po përdorni
 • Shteti (specifikuar përmes adresës IP)

Të dhëna që përdoruesit paraqesin vullnetarisht

 

Të dhënat personale që ne mbledhim gjatë vizitës tuaj në faqen tonë të internetit, janë ato që ju i paraqisni vullnetarisht për qëllime specifike, në mënyrë që të na mundësojnë të ushtrojmë kompetencat tona për të vepruar sipas ankesave dhe propozimeve tuaja në fushën e mbikëqyrjes së inspektimit, përfshirë kërkesat. për kryerjen e inspektimeve të jashtëzakonshme të vetme ose të përbashkët, ankesat kundër punës së inspektorëve dhe autoriteteve të inspektimit, etj.

Ne mund të mbledhim disa nga kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale: emri dhe mbiemri, adresa, telefoni i kontaktit, adresa e postës elektronike. Raportet tona vjetore zakonisht ofrojnë statistika për numrin e ankesave dhe sugjerimeve të marra, në një formë që nuk zbulon identitetin e dikujt.

Si i mbledhim të dhënat personale

Ne mbledhim të dhëna personale përmes kanaleve të ndryshme, duke përfshirë:

 • përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit, përfshirë format për paraqitjen e ankesave dhe sugjerimeve
 • adresa jonë e e-mail: contact@is.gov.mk
 • adresat e postës elektronike të zyrtarit të ndërmjetësimit të informacionit publik dhe zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave personale
 • posta postare

Si i përdorim të dhënat personale

Aktivitetet për përpunimin e të dhënave personale në lidhje me shërbimet on-line të disponueshme përmes faqes në internet të Këshillit kryhen nga punonjësit përgjegjës për këto shërbime ose personat e ngarkuar për kryerjen e aktiviteteve në fjalë.

Ne nuk ndajmë informacione për ju dhe / ose vizitën tuaj në faqen tonë të internetit, me palë të treta, përveç me kërkesë të një gjykate, policie ose autoritetesh të tjera për të ushtruar kompetencat e tyre dhe vetëm nëse ka një bazë ligjore për të.

Sa kohë i ruajmë të dhënat e mbledhura

Të dhënat që mbledhim ruhen në përputhje me ligjin dhe periudhën e kërkuar për të arritur qëllimin e përpunimit.

Regjistrat e serverit fshihen automatikisht brenda 15 ditësh, përveç nëse rrethanat kërkojnë një qëndrim më të gjatë, për shembull, për të hetuar një virus ose sulm me qëllim të keq.

Faqja jonë është pritur në serverat e Makedonski Telekom, por ne i kryejmë aktivitetet në faqen e internetit brenda, duke përfshirë regjistrat që krijohen dhe analizën e të dhënave që transmetohen nga vizitat në faqen tonë të internetit.

Cilat janë të drejtat tuaja për të dhënat personale

Të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave personale përfshijnë të drejtën:

 • të informohet për përpunimin e të dhënave personale
 • e aksesit në të dhënat personale
 • të korrigjimit dhe fshirjes së të dhënave personale
 • kufizimin e përpunimit të të dhënave personale
 • në kundërshtim

 

Nëse konsideroni se mënyra në të cilën Këshilli përpunon të dhënat tuaja personale shkel dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ju mund të paraqisni një kërkesëAgjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si një organ mbikëqyrës, i cili vepron në përputhje me nenin 97 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Ndryshimi i politikës së privatësisë

Politika e privatësisë e Këshillit do të ndryshohet rregullisht, në përputhje me ndryshimet në legjislacion dhe aktivitetet tona.

 

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk